041226 Troutlake

:: photos :: Washington :: 2004 ::