020119 Troutlake

:: photos :: Washington :: 2002 ::